تأثیر محلول‌پاشی کلسیم و پتاسیم بر رشد گیاه | عملکرد | 09192759535 | tines.ir - تاینی(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

ﻣﺼﺮف ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ رﺷـﺪ روﯾﺸـﯽ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد در ... در ﭘﯿﺎز ﻣﺼـﺮف ﺧـﺎﮐﯽ ﻧﯿﺘـﺮات ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان. 200. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم. K2O. در ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل.

ارسال به تهران و کرج و حومه 1 روزه میباشد

                                       شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 


شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 

مقالات

Template Design: tines.ir - تاینی